Глобалните предизвикателства пред човечеството налагат индивидите да притежават и глобални компетентности, като допринасят със знания, умения, ценности и нагласи за развитието на по­устойчив и приобщаващ свят.